การสแกนวัตถุ

การสแกนวัตถุ

วัตถุในการสแกนแบบ 3 มิติ (cloud point cloud) (15 ~ 45 นาที)